SKV – Systém kontroly vstupu

SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU

Systémy kontroly vstupu umožňujú eliminovať možné bezpečnostné riziká, zamedziť vstupu neoprávnených osôb do strážených priestorov a objektov, predchádzať krádežiam, zaistiť bezpečnosť a súkromie osôb a v neposlednom rade prinášajú i nemalé finančné úspory.

Systémy kontroly vstupu je možné veľmi dobre integr
ovať s ďalšími bezpečnostnými systémami ako napríklad s kamerovým systémom (CCTV), poplachovou signalizáciou narušenia alebo parkovacím systémom.

Pomocou systémov kontroly vstupu je tak možné zaistiť komplexné riešenie bezpečnostných systémov s jednotným, jednoduchým a užívateľsky prívetivým prostredím.

SKVSKVSKVSKVSKV